You are here

नेपाली सेना द्वारा १५० अफिसर क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट ) को माग ( +2/Inter पासले आवेदन दिन सक्ने )

फारम भर्नु पहिला User Guide राम्रोसँग पढ्नु होला, अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला । अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF file save गरेर Print गरी मिति २०७४/१०/०३ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा सिंगल दस्तूर लाग्ने छ । मिति २०७४/१०/०४ गते देखि २०७४/१०/१० गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा डबल दस्तूर लाग्ने छ ।

फारम भर्नु पहिला User Guide राम्रोसँग पढ्नु होला, अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला । अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF file save गरेर Print गरी मिति २०७४/१०/०३ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा सिंगल दस्तूर लाग्ने छ । मिति २०७४/१०/०४ गते देखि २०७४/१०/१० गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा डबल दस्तूर लाग्ने छ ।

 

 

Click here to apply online: Apply Now

Leave a Reply

Top
error: Try Again!!! Something went wrong!!!